Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ТО “ИРБИС 0” ООД

1. Записване за екскуризии
1.1. Записването за екскурзиите на ,,Ирбис 0'' се извършва в офиса на фирмата срещу внесено капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото и сключен договор за организирано пътуване.
1.2. Остатъкът в размер на 70% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 7.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни преди датата на отпътуване.
1.3. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се записва след този срок ( но не по- късно от три дни преди датата на путуване ), той заплаща цялата сума за организираното пътуване.
1.4. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
1.5. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният маршрут, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да
предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за пътуване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

2. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
2.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото.
2.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора.

3. Договорената обща цена на туристическото пътуване не може да се променя до 20 дни преди началната дата на пътуването.

4. Анулации и неустойки
4.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването.
4.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.10.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
4.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
4.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% /или съответния процент в завсимост от т. 4.2.1., съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.
4.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
4.2.4.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация.
5. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 40 човека
5.1. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ , че минималният брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10(десет) дни преди началната дата на пътуването.

6. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от ЗТ.
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.


10. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
10.1. За всички български граждани по програми, които включват Турция – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
10.2. За български граждани над 18 г. по всички програми, които не включват Турция – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
10.3. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
10.3.1. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, се изисква и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
10.3.2. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия – нотариално заверена декларация, преведена на хърватски или на английски език.
10.4. Договор за организирано пътуване – сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
10.5 Застраховка


I.ОТГОВОРНОСТ
11.,,Ирбис 0” не носи отговорност за промени в пътуването по вина на автопревозвачите или причинени от форсмажорни обстоятелства.
12.,,Ирбис 0” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
13. ,,Ирбис 0” не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното пътуване.
14. При нанесени имуществени щети от клиента на хотела или на превозвача,лицето дължи обезщетение в размера определен от пострадалия/те.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
15. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
16. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗТ, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА САМОЛЕТНИ ЕКСКУРЗИИ ОРЗАНИЗИРАНИ ОТ ТО‘‘ИРБИС 0“ ООД
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промени на полетно разписание от страна на авиокомпанията, направени след извършена резервация. След настъпила промяна на полетното разписание ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно.
1.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се яви на летището за проверка поне 2 часа и половина преди часа на полета, отбелязан на билета.
1.3 За самолетните програми се издава поименен самолетен билет. За целта потребителят следва да попълни цялата необходима информация точно и достоверно (име на латиница по паспорт или лична карта, в зависимост от документа, с който ще пътува, координати за контакт и др.). ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако потребителят е подал грешни данни от документите си за самоличност и ако потребителят не може да ползва резервираните и платени услуги поради неправилно подадени данни.
1.4. Записването за екскурзиите на ,,Ирбис 0'' се извършва в офиса на фирмата срещу внесено капаро в размер на не по-малко от 50% на човек , съобразно условията на конкретната програма.Потребителят може да извърши валидна резервация и посредством контактите за връзка посочени от Туроператора - 042 / 230 264; 0894732631 ,email: irbis0@abv.bg и заплащане на сумата по резервацията спрямо условията на конкретната програма по банков път на следната банкова сметка ,,Ирбис 0” ООД, гр. Ст. Загора
Първа инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG26FINV91501014736155
2. Остатъкът в размер на 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането, се заплаща минимум 30 (тридесет) дни преди датата на отпътуване.
3. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се записва след този срок той заплаща цялата сума за организираното пътуване.
4. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
5. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният маршрут, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за пътуване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
6. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
6.1.Промяна в таксите за гориво
6.2.Промяна на летищните такси
6.3.Промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата
6.4. Промяна в данъчните ставки
6.5.Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
6.6. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора.
7.В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.

8. Анулации и неустойки
8.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е преди закупуването на самолетните билети и до 30 дни преди датата на пътуване за направените резервации в хотелите.
8.2. На Ryanair :
8.2.1. Не е възможно да се анулира направена резервация. В случай на отказ от пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на целия самолетен билет.
8.2.2. Възможно е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да преотстъпи туристическият пакет на друг потребител до 14 дни преди датата на пътуване. В този случай се заплаща такса за смяна на името в размер на 110 ( сто и десет ) евро или се закупува нов самолетен билет в зависимост от това кой е по –изгодния ценово вариант за клиента спрямо актуалните цени на самолетните билети към датата на закупуване!

8.2.3. При използване на друг авио превозвач – условията за анулация и неустойки са съобразени с условията на конкретната авио компания
8.2.4. На ,,Ирбис 0“ :
8.2.4.1. Ако е направена анулация преди закупуване на самолетните билети и резервацията на хотелите ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата заплатена до момента сума.
8.2.4.2. Ако е направена анулация до 30 дни преди датата на пътуване и самолетните билети са закупени, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размерите по т.10.2.1. и 10.2.2.
8.2.4.3. Ако е направена анулация от 30 до 22 дни преди датата на отпътуване освен неустойката за самолетните билети се заплаща неустойка в размер на 50% от останалата сума. Тази сума се изчислява като се приспаднат неустойките за самолетните билети.
8.2.4.4.Ако е направена анулация от 21 до 15 дни преди датата на отпътуване, освен неустойката за самолетните билети се заплаща неустойка в размер на 70% от останалата сума. Тази сума се изчислява като се приспаднат неустойките за самолетните билети.
8.2.4.5. Ако направената анулация е 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
8.2.4.6. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация.
9. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: според конкретните условия на програмата
10 . НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10.1. За всички български граждани по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Норвегия, Швейцария и Грузия – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването, ако не е посочено друго в съответната програма.
10.2. За български граждани над 18 г. по всички програми, които включват само страни членки на ЕС или Норвегия, Швейцария и Грузия – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
10.3. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
10.3.1. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
10.4 В паспорта трябва да има минимум 2 празни страници за всяка визова услуга – полагане на виза и свободно място за поставяне на печати. По програми, включващи посещение на две държави с визов режим, са необходими минимум четири празни страници, без последната страница от паспорта.14. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от ЗТ.
11. ВИЗОВ РЕЖИМ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма или почивка към декември 2016 г. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако имате друго гражданство, често се налага да спазвате различни изисквания. Моля, осведомете се за тях в съответната консулска служба.
Съгласно разпоредбите и условията на консулските отдели, подаването на всички документи не гарантира издаването на виза, но е задължително условие за кандидатстване. Тяхно право е пряко или чрез агенцията да изискват допълнителни документи. Агенцията не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия или почивка.
Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор възложителят заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на договора.
Агенцията оказва съдействие в максимална степен в процеса на кандидатстване и получаване на виза при груповите екскурзии / почивки със самолет с изключение на случаите, в които е необходимо лично явяване и подаване на документи в съответните консулски служби.
В случаите, когато агенцията съдейства при подаване на документите за получаване на виза, е необходимо таксата за виза да се заплати в пълен размер при сключване на договора. При промяна в цената на таксата за виза агенцията си запазва правото да промени стойността на доплащането в съответната посока включително на вече заплатена виза.
В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена информация – няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
12. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
14. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
I.ОТГОВОРНОСТ
15.,,Ирбис 0” не носи отговорност за промени в пътуването по вина на превозвачите или причинени от форсмажорни обстоятелства.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
16,,Ирбис 0” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
17. ,,Ирбис 0” не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното пътуване.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
18. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
19. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗТ, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.